Algemene voorwaarden

Pamela Stark Tekst en beeld

 

Overeenkomsten

 

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Pamela Stark Tekst en beeld en opdrachtgever.
 • Pamela Stark Tekst en beeld zal een overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pamela Stark Tekst en beeld het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden betrokken worden.
 • Iedereen die werkt voor Pamela Stark Tekst en beeld is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de overeenkomst is verkregen.

 

Financiën

 

 • Prijzen in offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
 • Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van daadwerkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven.
 • Indien niet anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

 

Aansprakelijkheid

 

 • Pamela Stark Tekst en beeld is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als is uitgegaan van door opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Pamela Stark Tekst en beeld is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
 • Tijdens overmacht (situaties waarop geen invloed kan worden uitgeoefend) waardoor Pamela Stark Tekst en beeld niet in staat is haar verplichtingen na te komen, worden de verplichtingen opgeschort of afgelast, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 • Indien Pamela Stark Tekst en beeld bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren en verplicht opdrachtgever zich tot het voldoen van deze factuur als betrof het een afzonderlijke opdracht.

 

Rechten en bevoegdheden

 

Pamela Stark Tekst en beeld behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 

 

Website door Webbouwen aan de keukentafel | Foto’s gemaakt door in2pictures, Hoogvliet